Jdi na obsah Jdi na menu
 

 2020 Příměstský tábor

6. - 10. 7. 2020 v areálu jezdecké školy.

tabor20.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak dítě přihlásit?

Pro závazné přihlášení dítěte :

 

 

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

S KOŇMI

 

Provoz tábora: 8.30 - 16.00 hod.

 

Zvolený turnus tábora (doplní rodič):

Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:

Bydliště:

 

Zdravotní pojišťovna a číslo pojištěnce:

Jméno a příjmení rodiče:

Datum narození:

Adresa trvalého bydliště:

Telefon:

E-mail:

Adresa pro doručování písemností:

 

 

Informace o zdravotním stavu dítěte (prosím zaškrtněte):

 

a) dítě je zdravé, může absolvovat letní tábor

 

b) dítě vyžaduje speciální péči v oblasti (zakroužkujte a specifikujte):

 

zdravotní:

smyslové:

tělesné:

stravování:

jiné:

 

 

c) jiná zdravotní sdělení o dítěti:

 

alergie: 

 

trvale užívané léky:

 

jiná omezení:

 

 

 

Rodič prohlašuje, že informace o zdravotním stavu dítěte, která je podmínkou přijetí dítěte na letní příměstský tábor s koňmi, obsahuje přesné, pravdivé a úplné údaje.

 

Rodič prohlašuje, že se před přijetím dítěte na letní příměstský tábor s koňmi seznámil s informacemi k táboru zveřejněnými na webových stránkách https://jshobit.estranky.cz, sekce akce pro veřejnost – příměstský tábor

 

 

 

 

 

Do 7 dnů od potvrzení přihlášky je potřeba složit zálohu 1 000,- Kč na účet číslo 670100-2209516066/6210. Zbytek ceny tábora 2000 Kč je potřeba doplatit do 31. května 2020.                                         Jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel z rodného čísla dítěte, do zprávy pro příjemce je nezbytné uvést „TÁBOR-JMÉNO PŘÍJMENÍ DÍTĚTE“.

 

Organizátor letního příměstského tábora v provozních dnech a hodinách přebírá zodpovědnost za dítě okamžikem předáním dítěte pedagogovi, a v průběhu denního provozu tábora předáním dítěte zpět rodiči odpovědnost provozovatele za dítě končí.

 

Rodič může předem určit pověřenou osobu, která bude oprávněna dítě vyzvedávat:

 

jméno a příjmení…………………………….status v rodině (vůči dítěti) ........................

datum narození…………………...

adresa bydliště……………….……………………...................................................................

telefon ……………………………………...

Účastníci tábora jsou v době konání tábora pojištěni

Rodič SOUHLASÍ / NESOUHLASÍ (nehodící se škrtněte):

s pořizováním fotografií, obrazových a zvukových záznamů dítěte během příměstského tábora pro potřeby provozovatele. Dalším možným využitím jsou pro potřeby rodičů, archivace v třídní knize, umístění na webu https://jshobit.estranky.cz, sekce akce pro veřejnost, prezentace v médiích, časopisech, tisku a rozhlasovém vysílání.

 

 

 

 

 

V Brně dne ………………….                      podpis rodiče .......................................................

Formulář vyplňte a pošlete na email bednarova.jitka@gmail.com.

 

Mám pár dotazů koho se mám zeptat?

Nebojte se zavolat na tel. +420 773 618 635 
Můžete i poslat email na bednarova.jitka@gmail.com.

Budeme se snažit Vám co nejdříve odpovědět.

Výše platby za letní příměstský tábor s koňmi včetně stravného je stanovena na 3 000,- Kč /5 dní.

Do 7 dnů od potvrzení přihlášky je potřeba složit zálohu 1 000,- Kč na účet číslo 670100-2209516066/6210. Zbytek ceny tábora 2000 Kč je potřeba doplatit do 31. května 2020.                                       

  Jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel z rodného čísla dítěte, do zprávy pro příjemce je nezbytné uvést „TÁBOR-JMÉNO PŘÍJMENÍ DÍTĚTE“.

 

Storno poplatky:

Dojde-li ke zrušení registrace tábora do 31. 5. 2020 (včetně), činí storno poplatek 20 % z celkové ceny tábora.

Dojde-li ke zrušení registrace tábora v období po 1.6. 2020. Po zaplacení plné ceny tábora je možné vrátit platbu pouze v případně, když za dítě nastoupí náhradník. V tomto případě se Vám Vaše platba vrací ponížená o administrativní poplatek 250,- Kč. V případě, že za Vaše dítě náhradník nenastoupí, Vaše platba propadá ve prospěch organizátora. V odůvodněných případech je možná individuální domluva.

V případě předpokládané absence dítěte v průběhu tábora, např. z důvodu onemocnění či z jiných vážných důvodů, musí být dítě omluveno nejpozději do 17 hodin předchozího dne telefonicky pedagogům nebo kontaktní osobě.

Organizátor letního příměstského tábora v provozních dnech a hodinách přebírá zodpovědnost za dítě okamžikem předáním dítěte pedagogovi, a v průběhu denního provozu tábora předáním dítěte zpět rodiči odpovědnost provozovatele za dítě končí.